آموزش PCA و تحیل آماری آن در envi

15000$

PCA یکی از اولین الگریتم هایی می باشد که در نرم افزار envi و جهت آشنایی کلی با منطقه ی مورد مطالعه استفاده می شود. در این قسمت در این قسمت نحوه ی انجام پردازش تحلیل مولفه ی اصلی و نحوه ی تحلیل آماری این الگریتم بررسی شد.

توضیحات

از جمله آموزش های این قسمت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1_ نحوه ی باز کردن تصویر در  envi

2_ بررسی کاربرد pca

3_ نحوه ی انجام پردازش

4_ بررسی خروجی

5_ بررسی آماری ابزار PCA

برای انجام تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی در مجموعه داده های چند باند استفاده کنید. باندهای داده اغلب بسیار همبسته هستند از این الگریتم میتوان برای کاهش همبستگی میان داده ها استفاده کرد. PCA برای حذف اطلاعات طیفی زائد از مجموعه داده های چند باند استفاده می شود. بنابراین یکی از اشکال کاهش ابعاد است. PCA یک انتقال خطی است که واریانس یک تصویر چند باند را به مجموعه جدیدی از تصاویر سازمان می دهد. تصاویر PC ترکیبی خطی غیر همبسته از باند های ورودی هستند. یک تبدیل PC مجموعه جدیدی از محورهای اورتوگنال(orthogonal axes) را با منشا اصلی آنها در میانگین داده پیدا می کند و آنها را می چرخاند تا واریانس داده ها به حداکثر برسد.

جبار مجیدی
مدرس
هفده دقیقه
زمان
توتک
محل پژوهش
1909
تعداد بازدید