0

آموزش سنجش از دور برای معدن و زمین شناسی(اکتشافات)
400000

0

آپدیت اول سنجش از دور برای اکتشاف معادن
365000