آموزش کاویریج در gis

8000$

یکی از پر کاربر ترین پردازش ها در نرم افزار arcmap، قابلیت کاویریج می باشد که برای رسم پلی گن ها از یک نقشه ی موجود استفاده می شود.

توضیحات

با استفاده از این ابزار کاربر می تواند رسم درست پلی گن ها در نرم افزار arc gis را انجام دهد. از جمله رایجترین اشتباهات در پروژه های ARC MAP استفاده از شیپ فایل از نوع پلی گن برای رسم چند ظلعی ها بر اساس یک نقشه ی ازقبل تهیه شده مانند نقش ی زمین ناسی است.

استفاده از ابزار shape file برای رسم پلی گن ها می تواند خطاهایی از جمله ایجاد گپ و یا اورلی(روی هم افتادن پلی گن ها) را داشته باشد. اما با استفاده از قابلیت کاویریج به راحتی و در مدت زمان بسیار کمتری می توان رسم یک نقشه را انجام داد. کاویریج یک مدل داده های منطقه ای است که داده های بردار را ذخیره می کند(شامل داده های مکانی(موقعیت) و ویژگی(توصیفی). Coverages از مجموعه ای از کلاس های ویژگی برای نشان دادن ویژگی های جغرافیایی استفاده می کند. هر کلاس ویژگی مجموعه ای از نقاط، خطوط(کمان)، چند ضلعی ها یا حاشیه نویسی(متن) را ذخیره می کند. کاویریج ها می توانند توپولوژی داشته باشند، که روابط بین ویژگی ها را تعیین می کند. ای نوع داده به عنوان یک دایرکتوری ذخیره می شود که در آن هر کلاس ویژگی(feature class) به عنوان مجموعه ای از فایل ها ذخیره می شود.

به عنوان مثال، پوششی در ArcCatalog با نمادهای annonatoin، arc و tic ظاهر می شود. با توجه به این سه داده ارائه شده، کاربر می تواند ماهیت ویژگی های موجود در فایل کاویریج را بفهمد. اغلب برای تعریف ویژگی های یک کاویریج، به بیش از یک کلاس ویژگی نیاز است. به عنوان مثال، کلاس ویژگی های خط و چند ضلعی هر دو در یک فایل وجود دارند که نشان دهنده ویژگی های چند ضلعی است. ویژگی های چند ضلعی همچنین دارای نقاط برچسب هستند که به عنوان یک کلاس ویژگی جداگانه ظاهر می شوند. هر کاویریج دارای یک کلاس ویژگی شامل نقاط تیک است که مختصات شناخته شده و واقعی را نشان می دهد. آنها هیچ نقطه داده واقعی را در کاویریج نشان نمی دهند.

جبار مجیدی
مدرس
20 دقیقه
زمان
نامشخص
محل پژوهش
141
تعداد بازدید