آموزش مدل سازی index overlay برای برآورد نقشه حساسیت در gis

22000$

از این مدل سازی می توان برای تولید نقشه ی حساسیت مانند حساسیت به فرونشت زمین و یا حساسیت به زمین لغزش استفاده کرد.

توضیحات

از جمله آموزش های این قسمت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1_ کار با داده ی کاویریج

2_ بررسی لایه ها و فرمول مدل سازی

3_ بررسی میزان اهمیت لایه ها
4_ به کارگیری لایه ها در مدل سازی

5_ ایجاد راهنما و بصری سازی داده ها

عملکرد این نوع مدل سازی بر اساس وزن دهی تجربی به لایه هایی همانند لایه شیب، بارش و یا جنس خاک می باشد. در این آموزش که بیش از 1 است، در مورد تمام لایه های استفاده شده نحوه ی به دست آوردن وزن لایه ها و همچنین نحوه ی وزن دهی به لایه ها صحبت شد. زمین لغزش توسط سازمان زمین شناسی ایالات متحده (USGS) به عنوان حرکت توده ای از سنگ، آوار یا زمین در یک شیب تعریف می شود. زمین لغزش یک تهدید زمین شناسی قابل توجه است که تقریباً در همه نقاط جهان یافت می شود. این آموزش نحوه ارزیابی حساسیت به زمین لغزش را با استفاده از نرم افزار ArcGIS در نظر می گیرد.

در این آموزش که در دو قسمت تهیه شده است از لایه های زیر استفاده شده است:

1_ لایه شیب زمین

2_لایه گسل

3_ لایه خاک

4_ میزان پوشش گیاهی

قابلیت منحصر به فرد GIS برای کار(ذخیره ، ویرایش و مدیریت داده ها) با داده های یاد شده توسط مختصات مکانی یا جغرافیایی وسیع و توانایی آن در ترکیب مدلهای مهندسی مناسب، باعث گسترش کاربرد آن در بخشهای وسیع مهندسی شده است. چندین نوع نقشه برای به تصویر کشیدن خطر رانش زمین استفاده می شود. این نقشه ها ممکن است به سادگی نقشه ای باشند که از مکان های زمین لغزش های قدیمی برای نشان دادن بی ثباتی احتمالی استفاده می کند، یا پیچیده مانند نقشه ای باشد که احتمالات را بر اساس متغیرهایی مانند بارندگی، زاویه شیب، نوع خاک و سطوح لرزش زمین لغزش می کند.

بنابر این نقشه برداری زمین لغزش می تواند بر دو منطق کلی استوار باسد:

1_ زمین لغزش اتفاق افتاده : در این نوع با استفاده از تصاویر سری زمانی مربوط به قبل و بعد از رانش زمین، می توان وسعت و حجم رانش اتفاق افتاده را بررسی کرد.

2_ بررسی حساسیت در پروژه های عمرانی: در این حالت قبل از احداث هر پروژه ی عمرانیی می توان می زان حساسی یا خطر اتفاق افتادن زمین لغزش را بر اساس داده ها ی موجود و یا تولید این داده ها، نقشه برداری را انجام داد.

جبار مجیدی
مدرس
66 دقیقه
زمان
فارس_کاکان
محل پژوهش
145
تعداد بازدید