برآورد رسوب در arc map

15000$

این آموزش نرخ یا احتمال تبدیل شدن سنگ های یک منطقه به رسوبات را با استفاده از arc map نقشه برداری می کند. برای انجام این مدل سازی به لایه های سنگ شناسی و شیبب منطقه نیاز می باشد.

توضیحات

از جمله آموزش های این قسمت می توان به موراد زیر اشاره کرد: 1_ بررسی فایل کاویریج در gis 2_ نحوه ی استفاده و ویرای کاویریج 3_ بررسی ساخت لایه شیب منطقه 4_ بررسی نحوه ی مدل سازی در arc map 5_ بررسی خروجی 6_ ایجاد راهنمای مناسب

جبار مجیدی
مدرس
43 دقیقه
زمان
استان فارس
محل پژوهش
108
تعداد بازدید