آموزش شاخص رطوبت توپوگرافی(TWI)

23000$

شاخص رطوبت توپوگرافی از جمله شاخص های هیدرولوژوکی arc map است که می تواند مناطقی که از نظر توپوگرافی توانایی انباشت یا ذخیره ی آب را داشته باشند نقشه برداری کند.

توضیحات

شاخص رطوبت توپوگرافی(TWI)، که به عنوان شاخص توپوگرافی مرکب(CTI) نیز شناخته می شود، یک شاخص رطوبت پایدار است. معمولاً برای تعیین کمی کنترل توپوگرافی روی فرآیندهای هیدرولوژیکی استفاده می شود. شاخص تابعی از شیب و مساحت بالادست است که برای مناطق تپه ای طراحی شده است. تعداد انباشت در مناطق مسطح بسیار زیاد خواهد بود، بنابراین TWI متغیر مرتبط نخواهد بود.

این شاخص با چندین ویژگی خاک مانند عمق افق، درصد سیلت ، محتوای مواد آلی و فسفر در ارتباط است. اما در این آموزش از مدلی استفاده شده است که صرفا نیاز به فایل ارتفاعات(dem) دارد. TWI برای مطالعه اثرات مقیاس مکانی بر روی فرآیندهای هیدرولوژیکی و شناسایی مسیرهای جریان هیدرولوژیکی برای مدل سازی ژئوشیمیایی، و همچنین برای توصیف فرآیندهای بیولوژیکی مانند خالص تولید اولیه سالانه، الگوهای پوشش گیاهی و کیفیت سایت جنگل استفاده شده است.

در فرآیند توصیف شده در اینجا از نوعی تجزیه و تحلیل زمین دیجیتال(DTA) استفاده می شود که منجر به شاخص رطوبت توپوگرافی (TWI) می شود. کنترل توپوگرافی فرایندهای اصلی هیدرولوژیکی را تعیین می کند. TWI در پروژه کنترل رسوبات شیل Marcellus به عنوان جایگزین مبتنی بر احتمالی برای مسیرهای ترجیحی در وقوع طوفان استفاده شد، اگرچه TWI این ابزار را برای خدمات گسترده ای از اهداف ارائه می دهد.

جبار مجیدی
مدرس
23 دقیقه
زمان
استان فارس
محل پژوهش
149
تعداد بازدید