آموزش ترسیم حوضه آبریز در Arc GIS

15000$

در این آموزش با استفاده از فایل DEM, به بررسی و تعیین حوضه ی آبریز خواهیم پرداخت. این اموزش می تواند در محاسبات هیدرولوژی بسیار مفید باشد.

توضیحات

از جمله آموزش های موجود در این قسمت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1_ dem چیست:

2_ بررسی نحوه ی دانلود فایل ارتفاع دیجیتال

3_ استخراج آبرهه از فایل ارتفاع دیجیتال

4_ بررسی ارتباط آبراهه

5_ رده بندی آبرهه ها

6_ بررسی نحوه ی استخراج حوضه آبریز

حوضه آبخیز منطقه ای شیب دار است که به عنوان زهکشی متمرکز، جریان آب را به یک خروجی هدایت می کند. این بخش می تواند بخشی از یک حوضه آبخیز بزرگتر باشد و همچنین می تواند شامل حوضه های آبریز کوچکتری باشد که حوضچه های فرعی نامیده می شوند. مرزهای بین حوضه ها را تقسیمات زهکشی می نامند. خروجی یا نقطه ریزش نقطه ای است که در آن آب از منطقه ای خارج می شود. این پایین ترین نقطه در طول مرز حوضه آبخیز است. حوضه های آبخیز را می توان با محاسبه جهت جریان و استفاده از آن در ابزار آبخیزداری از DEM ترسیم کرد. به بیان دیگر حوزه آبریز ناحیه ای از زمین است که به عنوان آبگیر آب عمل می کند. سپس از سطح آبریز، آبهای سطحی وارد یک خروجی معمولی می شوند که به شکل یک رودخانه، نهر یا تالاب است. یا به آب های زیرزمینی نفوذ می کند.

این به سادگی منطقه ای است که آب های سطحی را از ارتفاع زیاد به ارتفاع پایین تخلیه می کند. حوضه یک واحد هیدرولوژیکی است که برای مدل سازی استفاده می شود، زیرا در طراحی های هیدرولوژیکی اساسی تلقی می شود و برای کمک به مطالعه حرکت، توزیع و کیفیت و کمیت آب در یک منطقه استفاده می شود. تجزیه و تحلیل حوضه یک تکنیک ضروری در مدیریت، حفاظت و برنامه ریزی منابع طبیعی زمین است. حوضه های آبخیز همیشه به صورت فیزیکی با ناحیه بالادست از نقطه خروجی مشخص ترسیم می شوند. این به طور کلی به این معنی است که برای یک شبکه جریان، حوضه ی بالادست یک خط فرعی است. رودخانه ها حوضه های آبخیز را از یکدیگر جدا می کنند. در GIS، مدلهای ارتفاع دیجیتال (DEM) برای نشان دادن زمین استفاده می شود. ArcGIS شامل ابزارهای تجزیه و تحلیل هیدرولوژیکی خود از جمله ترسیم حوضه، تجمع جریان و طول جریان است. علاوه بر این، ArcHydro همچنین می تواند برای ترسیم ویژگی های حوضه از جمله الگوهای زهکشی حوضه آبریز استفاده شود.

جبار مجیدی
مدرس
30 دقیقه
زمان
فارس
محل پژوهش
144
تعداد بازدید