آموزش پایتون برای سنجش از دور، zip

0$

بررسی یک ماژول مهم در پایتون برای سنجش از دور

توضیحات

جبار مجیدی
مدرس
5 دقیقه
زمان
نامشخص
محل پژوهش
52
تعداد بازدید