آموزش پایتون برای سنجش از دور، ماژول ها2

0$

قسمت دورم بررسی ماژول ها

توضیحات

جبار مجیدی
مدرس
6 دقیقه
زمان
نامشخص
محل پژوهش
49
تعداد بازدید