آموزش پایتون برای سنجش از دور، شروع شی گرایی

0$

شروع بررسی کلاس ها و تعریف شی گرایی در پایتون

توضیحات

جبار مجیدی
مدرس
12 دقیقه
زمان
نامشخص
محل پژوهش
47
تعداد بازدید