آموزش پایتون برای سنجش از دور، وراثت

0$

بررسی وراثت در زبان پایتون

توضیحات

جبار مجیدی
مدرس
4 دقیقه
زمان
نامشخص
محل پژوهش
53
تعداد بازدید