آموزش پایتون برای سنجش از دور، وراثت2

0$

بررسی کامل تر وراثت در محیط کد نویسی

توضیحات

جبار مجیدی
مدرس
11 دقیقه
زمان
حجم
محل پژوهش
41
تعداد بازدید