Agricultural Stress Tool

برای ایجاد یک نقشه مکانی که توزیع تنش محصول را نشان می دهد، از ابزار تنش کشاورزی(Agricultural Stress) استفاده کنید. این ابزار به طور خاص برای استفاده در زمین های کشاورزی در نظر گرفته شده است تا از تجزیه و تحلیل دقیق کشاورزی پشتیبانی کند.