lesson

کاویرریج(Coverage) در gis

Ad
jabar majidi
خرداد 1400
image

کاویریج یک مدل از داده GIS است که داده های برداری را در خود ذخیره می کند(داده های مکانی و ویژگی(attribute )). کاویریج ها از مجموعه ای از کلاس های ویژگی(feature classes) برای نشان دادن ویژگی های جغرافیایی استفاده می کنند. هر کلاس ویژگی مجموعه ای از نقاط، خطوط یا چند ضلعی ها را در خود ذخیره می کند. کاویریج ها می توانند توپولوژی داشته باشند که روابط بین ویژگی ها را تعیین می کند.

یک کاویریج به عنوان مسیر(directory ) ذخیره می شود که در آن هر کلاس ویژگی به عنوان مجموعه ای از پرونده ها ذخیره می شود. به عنوان مثال، یک کاویریج در ArcCatalog همراه با نمادها مانند تصویر 1(برای مشاهده ی تصاویر و نمودار ها در پایین صفحه از گزینه ی نمایش تمام جزئیات استفاده کنید) ظاهر می شود. در این مثال، می بینید که کاویریج آبراهه ها از نوع خطی است.

ویژگی کاویریج ها:
برای تعریف ویژگی ها(features ) در یک کاویریج اغلب به بیش از یک کلاس ویژگی نیاز است. به عنوان مثال، کلاس و ویژگی های چند ضلعی هر دو در یک پوشش نمایانگر ویژگی های چند ضلعی وجود دارد. ویژگی های چند ضلعی دارای نقاط برچسب نیز هستند که به عنوان یک کلاس ویژگی جداگانه ظاهر می شوند. هر کاویریج دارای یک کلاس ویژگی است که دارای نقاط tic است، که مختصات شناخته شده و واقعی را نشان می دهد. این نکات مهم به تعیین میزان پوشش کمک می کند. آنها هیچ نقطه داده واقعی را در پوشش نشان نمی دهند. تصویر 2 کلاس های ویژگی مشترک در یک پوشش را نشان می دهد. سایر کلاس های ویژگی(coverage feature) کاویریج شامل بخش، مسیر، منطقه و لینک است.

اعداد ویژگی(Feature numbers):
یک ویژگی جغرافیایی(geographic feature) در یک کاویریج با یک شماره ویژگی منحصر به فرد مشخص می شود. داده های مکانی و مشخصه(attribute ) های یک ویژگی(feature ) با استفاده از این شماره،  پیوند داده می شود. دو عدد با ویژگی های پوشش مرتبط هستند(جدول 1).

شماره توالی (<cover> #) برای ضبط درون فایلی است که حاوی داده های مربوط به ویژگی(features) ها است. اعداد توالی، که به طور خودکار تولید و نگهداری می شوند که برای ایجاد لیست های توپولوژی مهم هستند. آنها برای هر ویژگی منحصر به فرد هستند اما لزوما ثابت نمی مانند. با به روزرسانی و دستکاری کاویریج ها ، آنها می توانند تغییر کنند.

شناسه های(IDs ) ویژگی(cover> -ID>) نیز به طور خودکار تولید می شوند، اگرچه می توانند تغییر کنند. در عمل، یک شناسه ویژگی یک مقدار صحیح است که شما به هر ویژگی اختصاص می دهید(به عنوان مثال یک چند ضلعی). مقدار باید منحصر به فرد باشد. شناسه های مشخصه، که بعضاً به عنوان User-ID نیز خوانده می شوند، اغلب برای ارتباط ویژگی های اضافی با ویژگی های خاص جغرافیایی استفاده می شوند.تغییر این مقدار فقط باید در ArcInfo Workstation با استفاده از ArcEdit انجام شود و هر دو cover> -ID> و $ ID مربوطه در پرونده های .nit و .dat باید تغییر کنند در غیر این صورت داده های خود را خراب می کنید. در صورت نیاز به این نوع ویرایش، بهتر است پوشش خود را در یک کلاس ویژگی پایگاه داده جغرافیایی وارد کرده و ویرایش ها را در کلاس ویژگی انجام دهید.

مشخصه های ویژگی(Feature attributes):
مشخصه های ویژگی در پرونده های .adf  ذخیره می شوند. ویژگی های دیگر را می توان در جداول یا جداول INFO در RDBMS ذخیره کرد. وقتی به یک پوشه در Catalog نگاه می کنید، تمام پوشش ها و جداول مربوط به اطلاعات مربوط به آن را مشاهده می کنید. شما خود پوشه INFO را نمی بینید. کاویریج را گسترش دهید تا کلاسهای ویژگی آن را ببینید. هر کلاس ویژگی هر دو ویژگی و جداول ویژگی مربوط به آنها را نشان می دهد. اگر یک کلاس ویژگی (مانند چند ضلعی) را انتخاب کنید، می توانید ویژگی ها و مشخصه های آن را ببینید.

اتصال ویژگی ها و مشخصه ها:
سه ویژگی قابل توجه در رابطه بین داده های مکانی و جدول وجود دارد:

الف_  ویژگی های در کاویریج در یک رابطه یک به یک با رکوردهای مربوطه در جدول ویژگی وجود دارد.
ب_ ArcGIS Desktop از طریق شناسه منحصر به فرد اختصاص یافته به هر ویژگی، پیوند بین ویژگی و رکورد مشخثه را حفظ می کند. این شماره توالی ویژگی است.
ج_ شماره توالی ویژگی به صورت فیزیکی در دو مکان برای کاویریج ذخیره می شود: در پرونده های حاوی داده های موقعیت مکانی برای هر ویژگی (به عنوان مثال، جفت مختصات x ، y) و با رکورد مربوطه در جدول ویژگی جدول. ArcGIS Desktop به طور خودکار این اتصال را ایجاد و حفظ می کند.

در تصویر 3، هر دو رکورد مختصات و ویژگی یک عنصر مشترک دارند: شماره توالی ویژگی. عدد توالی مختصات ویژگی(feature coordinates) را با مشخصه ها(attributes) مرتبط می کند و مطابقت ای(correspondence ) یک به یک(one-to-one) بین آنها برقرار می کند.

GeoRS.ir


خلاصه ای از ما

هدف ما آموزش رایگان مباحث سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی است. در این زمینه قابلیت هایی را فراهم کرده ایم تا به ساده ترین روش مباحث را یاد بگیرید و در نهایت سطح خود را در آزمون ها بسنجید.

شبکه ی اجتماعی ما:

آپارات اینستاگرام