محاسبات طیفی(spectral math) در envi

از Spectral Math برای اعمال عبارات ریاضی بر روی طیف ها و تصاویر چند باند انتخاب شده استفاده کنید. طیف ها می توانند یک تصویر چند باند (با استفاده از Z Profile)، یک کتابخانه طیفی یا یک فایل ASCII باشند. می توانید عبارات ریاضی را برای تمام باندهای تصاویر اعمال کنید به شرطی که تعداد باند ها و کانال های طیفی با هم مطابقت داشته باشد.

برای استفاده از محاسبات طیفی، هر طیفی که می خواهید پردازش کنید را باید باز و در یک پنجره نمایش دهید. شکل 1 پردازش Spectral Math را نشان می دهد که سه طیف را اضافه می کند. هر طیف موجود در عبارت به یک طیف ورودی ترسیم شده و جمع می شود و طیف حاصل از آن در یک پنجره رسم می شود.

نوشتن عبارات ریاضی:

1_ از toolbox ابزار ، Spectral> Spectral Math را انتخاب کنید. کادر Spectral Math ظاهر می شود.

2_ در کادر Spectral Math، عبارت ریاضی مورد نظر، از جمله نام متغیرها را در قسمت Enter an expression وارد کنید. کادر هر عملکرد، یا روش ریاضی معتبر IDL را می پذیرد به شرطی که در صورت پردازش طیف، نتیجه به صورت بردار  یا اگر در حال پردازش تصاویر هستید، آرایه 2D وارد شود. این عبارت به کل طیف یا تصویر اختصاص داده شده است.

نام های متغیر باید با نویسه "s" یا "S" شروع شوند و پس از آن تا پنج نویسه عددی شروع می شود. به عنوان مثال، برای محاسبه میانگین شش طیف می توانید از عبارت زیر استفاده کنید:

6/(s1+s2+s3+s4+s5+s6)

در این عبار s1 یک طیف است، s2 طیف دوم است و غیره.

جدول 1 توابع و عملگرها را نشان می دهد که در Spectral Math استفاده می شوند.

کادر Spectral Math همچنین دارای قابلیت های زیر است:

الف_ عبارات ریاضی طیفی قبلی: این لیست عبارات ریاضی قبلاً اعمال شده را نشان می دهد. برای اعمال یک عبارت در مجموعه طیف جدید، آن را از لیست انتخاب کرده و در قسمت Enter an expression وارد کنید. OK را کلیک کنید.

ب_ ذخیره: عبارات ریاضی را در یک فایل ذخیره می کند. کادر Save Expressions to a File ظاهر می شود. نام پرونده خروجی را با پسوند exp. وارد کنید. OK را کلیک کنید.

ج_ بازیابی: عبارات ریاضی ذخیره شده قبلی را بازیابی می کند. کادر Enter Expressions Filename ظاهر می شود. یک نام پرونده را انتخاب کنید و روی OK کلیک کنید.

د_ پاک کردن: تمام عبارات را از لیست عبارات ریاضی طیفی قبلی پاک می کند.

ه_ حذف: یک عبارت را از لیست عبارات Spectral Math Expressions قبلی حذف می کند.

ی_ Add to List: برای افزودن یک عبارت به لیست Spectral Math Expressions ، آن را در قسمت Enter an expression وارد کرده و Add to List را کلیک کنید. 

3_ پس از وارد کردن یک عبارت ریاضی در قسمت Enter an expression، روی OK کلیک کنید. کادر Variable to Spectra Pairings ظاهر می شود.