بافر 3بعدی(3d buffer) در arc map چیست؟

یک بافر 3 بعدی در اطراف نقاط یا خطوط ایجاد می کند تا ویژگی های چند وجهی کروی یا استوانه ای تولید را به نمایش بگذارد.

تصویری ار نحوه ی عماکرد این ابزار در شکل 1 آورده شده است. همچنین برای درک بهتر بافر می توانید به آموزش مربوط به آن مراجعه کنید.

کاربرد:

خروجی این ابزار ویژگی های چند بسته ای محصور است که می تواند در محاسبات حجمی و سایر ابزارهای عملگر مجموعه 3D استفاده شود. 

برای بهبود عملکرد با ویژگی های خط پیچیده، مانند خطوط منحنی با تعداد زیادی راس(vertices)، مشخص کنید که یک مقدار ساده سازی وجود دارد. اگر هندسه(geometry) خط و فاصله بافر مناطق همپوشانی(overlapping  با رئوس متراکم را ایجاد کند، ممکن است این ابزار نتواند به درستی عمل کند. به عنوان یک قاعده کلی، بهتر است از فواصل بافر که ممکن است منجر به ایجاد مناطق همپوشانی در همان ویژگی شود، خودداری کنید.