بهبود مشاهده ی جنگل ها توسط داده های راداری

کارشناسان می گویند، سنجش از دور از طریق ماهواره راداری ممکن است نظارت بر کربن جنگل ، نقطه مرکزی کاهش جنگل زدایی و تخریب جنگل (REDD) را پیش ببرد. با استفاده از ماهواره های رادار دیافراگم مصنوعی (SAR)، می توان فعالیت ها را در جنگل ها و مناطق مزارع خود به طور جامع تری اندازه گیری، گزارش و تأیید کرد. با استفاده از این داده ها شرایط سخت جغرافیایی و هوایی در چندین جزیره همانند جزایر اندونزی، مانعی ندارد.